Petycje a działalność KPCzPiP

On 10 września, 2023 by Redaktor O

Pety­cje to bar­dzo waż­ny ele­ment dzia­łal­no­ści Komi­sji Praw Czło­wie­ka, Pra­wo­rząd­no­ści i Pety­cji — to m.in. za ich pomo­cą oby­wa­te­le mogą bez­po­śred­nio uczest­ni­czyć w pro­ce­sie spra­wo­wa­nia władzy. 

Jak tak wła­ści­wie dzia­ła­ją? Oby­wa­te­le, indy­wi­du­al­nie lub zbio­ro­wo, mogą zgła­szać postu­la­ty, wnio­ski oraz pro­po­zy­cje doty­czą­ce zmia­ny pra­wa czy też spraw i pro­ble­mów zwią­za­nych z życiem publicznym.

Zgod­nie z przy­ję­tą Kon­sty­tu­cją RP każ­dy oby­wa­tel ma pra­wo skła­dać pety­cje, wnio­ski i skar­gi w inte­re­sie publicz­nym, wła­snym lub innej oso­by za jej zgo­dą do orga­nów wła­dzy publicz­nej oraz do orga­ni­za­cji i insty­tu­cji spo­łecz­nych w związ­ku z wyko­ny­wa­ny­mi przez nie zadaniami.

W 2008 roku Senat RP zmie­nił swój regu­la­min, aby umoż­li­wić oby­wa­te­lom korzy­sta­nie z tego pra­wa. Od 2009 roku roz­sze­rzo­ne zosta­ły kom­pe­ten­cje senac­kiej Komi­sji Praw Czło­wie­ka i Pra­wo­rząd­no­ści o zagad­nie­nie doty­czą­ce petycji. 

Na 46 posie­dze­niu Sena­tu przed­sta­wi­łem spra­woz­da­nie rocz­ne w spra­wie roz­pa­trzo­nych przez nas w 2021r. pety­cji. Łącz­nie w porząd­ku obrad zna­la­zło się ich aż 189 i roz­pa­trzo­ne zosta­ły na 18 posiedzeniach. 

Dzię­ki pety­cjom stwo­rzy­li­śmy 4 nowe pro­jek­ty ustaw, mają­ce na celu korek­cję pew­nych przepisów. 

Pety­cje są waż­nym pra­wem każ­de­go oby­wa­te­la, mogą­cym przy­nieść mu wie­le korzy­ści, dla­te­go jako prze­wod­ni­czą­cy Komi­sji, zaj­mu­ją­cej się ich roz­pa­try­wa­niem zachę­cam do korzy­sta­nia z tego prawa.