Działalność na rzecz Ukrainy

On 10 września, 2023 by Redaktor O

Rosyj­ska agre­sja w Ukra­inie odci­snę­ła swo­je pięt­no na funk­cjo­no­wa­niu zarów­no miesz­kań­ców Pol­ski czy Euro­py, jak i całe­go świa­ta. Pro­blem wywo­łał licz­ne kry­zy­sy gospo­dar­cze i prze­ło­żył się na jakość życia wie­lu oby­wa­te­li. W Ukra­inie wsku­tek zbrod­ni Puti­na życie stra­ci­ło lub zosta­ło ran­nych dzie­siąt­ki tysię­cy osób. Cywi­li­zo­wa­ny świat nie może przy­zwa­lać na takie zbrod­nie, dla­te­go zde­cy­do­wa­łem się zaan­ga­żo­wać w dzia­łal­ność na rzecz Ukrainy. 

W Zgro­ma­dze­niu Par­la­men­tar­nym Rady Euro­py jed­no­gło­śnie pod­ję­li­śmy decy­zję o natych­mia­sto­wym wyklu­cze­niu Fede­ra­cji Rosyj­skiej z Rady Euro­py. Decy­zja zosta­ła pod­ję­ta na nad­zwy­czaj­nym posie­dze­niu, któ­re zosta­ło zwo­ła­ne na 16 mar­ca 2022 roku. 

W kwiet­niu zaś uczest­ni­czy­łem w spo­tka­niu z Prze­wod­ni­czą­cym Rady Naj­wyż­szej Ukra­iny — Rusła­nem Ste­fań­czu­kiem. Do Lwo­wa wyru­szy­łem wraz z Tiny Koxem i inny­mi lide­ra­mi grup poli­tycz­nych w Zgromadzeniu. 

Przy oka­zji rapor­tu na temat zestrze­le­nia lotu MH 17 przez sepa­ra­ty­stów z Don­ba­su spo­tka­łem się z Kró­lem Nider­lan­dów — Wil­hel­mem Ale­xan­drem oraz Prze­wod­ni­czą­cym ZPRE.

ZPRE wezwa­ło do pil­ne­go powo­ła­nia mię­dzy­na­ro­do­we­go try­bu­na­łu kar­ne­go ad hoc, do „bada­nia i ści­ga­nia zbrod­ni agre­sji rze­ko­mo popeł­nio­nej przez poli­tycz­ne i woj­sko­we kie­row­nic­two Fede­ra­cji Rosyj­skiej’’. W opar­ciu o przy­go­to­wa­ny prze­ze mnie raport, jed­no­gło­śnie przy­ję­ta zosta­ła rezo­lu­cja, wyra­ża­ją­ca zbul­wer­so­wa­nie w spra­wie donie­sień o sto­so­wa­niu gwał­tu i tor­tur jako bro­ni wojen­nej, uzna­wa­nych za zbrod­nie wojen­ne w mię­dzy­na­ro­do­wym pra­wie kar­nym. Rezo­lu­cja odno­si­ła się przede wszyst­kim do wyda­rzeń zwią­za­nych z Buczą i mia­ła za zada­nie jasno zako­mu­ni­ko­wać, iż spraw­cy odpo­wie­dzial­ni za zbrod­nie wojen­ne, prze­ciw­ko ludz­ko­ści i ludo­bój­stwa, na pew­no za nie odpowiedzą.

Wraz z Posła­mi na Sejm RP: Krzysz­to­fem Tru­sko­la­skim oraz Jac­kiem Pro­ta­sie­wi­czem w Grec­kim par­la­men­cie wzią­łem udział w obra­dach Komi­sji Migra­cji ZPRE. Poru­sza­li­śmy m.in. sytu­ację Ukra­iń­ców, któ­rzy ucie­kli w obli­czu woj­ny do Polski.

Zde­cy­do­wa­łem się zapro­sić człon­ków Sto­wa­rzy­sze­nia Rodzin Obroń­ców Azo­vsta­lu na spo­tka­nie gru­py EPP, aby z pierw­szej ręki móc wysłu­chać ich doświad­czeń. Gości­li­śmy m.in. przed­sta­wi­ciel­ki: Lilę Stu­pi­nę, San­drę Kro­te­vych i Annę Zait­se­vę oraz zastęp­cę dowód­cy pół­ku Azov, Ser­hia Tsisaruka. 

Pod­czas jesien­nej sesji Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go Rady Euro­py w Stras­bur­gu w cza­sie spo­tkań, któ­re odby­łem z: Pre­zy­den­tem Szwaj­ca­rii — Igna­zio Cas­si­sem, Sekre­tarz Gene­ral­ną ZPRE — Despi­ną Chat­zi­vas­si­liou, Prze­wod­ni­czą­cym ZPRE — Tiny Koxem oraz Pre­zy­den­tem Irlan­dii — Micha­elem D. Hig­gin­sem, klu­czo­wym przed­mio­tem roz­mów była przy­szłość Ukra­iny w obli­czu woj­ny. W imie­niu Gru­py EPP/CD mia­łem rów­nież zaszczyt pogra­tu­lo­wać po wysta­pie­niu Woło­dy­my­ro­wi Zełen­skie­mu boha­ter­stwa, wytrwa­ło­ści oraz dys­ku­sji na temat eska­la­cji rosyj­skiej agresji. 

Zosta­łem współ­au­to­rem popraw­ki nr 7, rapor­tu nr 15631, autor­stwa Ema­nu­elis Zin­ge­ris, któ­ra uzna­je Fede­ra­cję Rosyj­ską za reżim ter­ro­ry­stycz­ny. Raport został przy­ję­ty 13 paź­dzier­ni­ka wraz z popraw­ką przez Zgro­ma­dze­nie Par­la­men­tar­ne Rady Euro­py. 26 paź­dzier­ni­ka Senat Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej tak­że pod­jął uchwa­łę o uzna­niu władz Fede­ra­cji Rosyj­skiej za reżim ter­ro­ry­stycz­ny, współ­brz­mią­cą z rezo­lu­cja przy­ję­tą przez ZPRE w Strasburgu.