Jesienna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

On 22 października, 2023 by Redaktor O

Jesien­na sesja Zgro­ma­dze­nia Par­la­men­tar­ne­go Rady Euro­py za nami. Prze­pro­wa­dzi­li­śmy trzy palą­ce deba­ty: o sytu­acji huma­ni­tar­nej w Gór­skim Kara­ba­chu, natych­mia­sto­wym uwol­nie­niu Osma­na Kawa­li oraz spra­wie­dli­wym poko­ju w Ukra­inie i bez­pie­czeń­stwie w Euro­pie. Prze­pro­wa­dzo­ne zosta­ły rów­nież dwie deba­ty, doty­czą­ce spraw bie­żą­cych: o eska­la­cji prze­mo­cy na Bli­skim Wscho­dzie w świe­tle ata­ku Hama­su na Izra­el, a tak­że sytu­acji na pół­no­cy Koso­wa w obli­czu ostat­nich wyda­rzeń. Waż­nym tema­tem było też przy­zna­nie Nagro­dy Havla za 2023 rok. 

W cza­sie tej sesji sku­pi­li­śmy się na obra­zie Euro­py i demo­kra­cji w obli­czu skraj­nej pra­wi­cy. Poja­wił się też wątek Covid-19 oraz czyn­ni­ków wpły­wa­ją­cych na zdro­wie psy­chicz­ne dzie­ci i mło­dzie­ży. Dys­ku­to­wa­li­śmy o spo­so­bach zwal­cza­nia prze­mo­cy wobec nie­peł­no­spraw­nych kobiet, kry­zy­sie huma­ni­tar­nym w Afga­ni­sta­nie oraz pro­mo­wa­niu poko­ju na świecie. 

Odby­ło się rów­nież spo­tka­nie gru­py EPP, na któ­rym gości­ła Yevge­nia Kara-Murza, żona Wła­di­mi­ra Kara Murzy — dzia­ła­cza na rzecz praw czło­wie­ka, kry­ty­ka puti­now­skie­go reżi­mu i inwa­zji na Ukra­inę. Został on nie­słusz­nie ska­za­ny na 25 lat kolo­nii o zaostrzo­nym rygorze.