Campus Polska Przyszłości

On 9 września, 2023 by Redaktor O
Spo­tka­nie z Geo­r­get­te Mosbacher

Za nami 3 edy­cja Cam­pu­su “Pol­ska Przy­szło­ści”, pod­czas któ­rej (rów­nież dla mnie) poja­wi­ło się wie­le oka­zji do inte­re­su­ją­cych roz­mów i spotkań. 

Cam­pus “Pol­ska Przy­szło­ści” to jedy­ne w swo­im rodza­ju takie wyda­rze­nie w Pol­sce. Zrze­sza mło­dych, aktyw­nych ludzi o sze­ro­kiej gamie zain­te­re­so­wań. Jest to świet­na oka­zja na posze­rze­nie swo­ich hory­zon­tów oraz nawią­za­nie ser­decz­nych przy­jaź­ni na całe życie. 

Mimo obo­wiąz­ków ja rów­nież zna­la­złem chwi­lę, aby wpaść z wizy­tą. Jestem pod ogrom­nym wra­że­niem deter­mi­na­cji i doj­rza­ło­ści wszyst­kich mło­dych ludzi, z któ­ry­mi przy­szło mi poroz­ma­wiać. Z czy­stym sumie­niem stwier­dzam, iż nasze poko­le­nie prze­ka­że Pol­skę w dobre ręce. Mło­dzi ludzie cechu­ją się teraz nie­zwy­kłą wie­dzą, a tak­że doświad­cze­niem. Chcą posze­rzać hory­zon­ty, uczyć się od eks­per­tów i szu­ka­ją gdzie moż­na jesz­cze tę wie­dzę zdo­być. Cam­pus zapew­nia im do tego genial­ne zaplecze. 

W trak­cie mojej wizy­ty spo­tka­łem się z byłą Amba­sa­dor Sta­nów Zjed­no­czo­nych P. Geo­r­get­te Mos­ba­cher. Wymie­ni­li­śmy wie­le cie­ka­wych roz­mów m.in. o sile soju­szu pol­sko — ame­ry­kań­skie­go oraz jed­no­ści w spra­wie Ukrainy. 

Dzię­ku­ję za wszyst­kie cen­ne kon­wer­sa­cje. Każ­da roz­mo­wa z Wami doda­wa­ła mi ener­gii. Jeste­ście nie­zwy­kły­mi mło­dy­mi ludź­mi, któ­rzy wie­dzą jaki mają cel i dążą do jego reali­za­cji. Nigdy się nie poddawajcie!