Rada EPP w Lizbonie

On 24 listopada, 2022 by Redaktor M

W dniach 17–18 listo­pa­da uczest­ni­czy­łem w Zjeź­dzie Euro­pej­skiej Par­tii Ludo­wej w Lizbonie.

Pod­czas Zjaz­du przed­sta­wi­łem decy­zje Rady Euro­py w spra­wie powo­ła­nia mię­dzy­na­ro­do­we­go Try­bu­na­łu Ad Hoc do pocią­gnię­cia do odpo­wie­dzial­no­ści spraw­ców zbrod­ni agre­sji prze­ciw­ko Ukra­inie oraz raport z sytu­acji na Ukra­inie po ponad pół roku woj­ny. Mie­li­śmy tak­że oka­zję wysłu­chać prze­mó­wie­nia Wita­li­ja Klicz­ko, któ­ry połą­czył się z nami z Kijo­wa. Wita­lij Klicz­ko to m.in. zało­ży­ciel par­tii poli­tycz­nej — Ukra­iń­ski Demo­kra­tycz­ny Alians na rzecz Reform, były mistrz świa­ta orga­ni­za­cji WBC w kate­go­rii cięż­kiej, a od 2014 roku mer Kijo­wa. W moc­nych sło­wach mówił o wal­ce o wol­ność i demo­kra­cję oraz o nie­by­wa­łej deter­mi­na­cji naro­du ukra­iń­skie­go w dąże­niu do zwycięstwa.

Odręb­ny panel poświę­co­ny został bez­pie­czeń­stwu ener­ge­tycz­ne­mu w Euro­pie i pomy­słom, w jaki spo­sób moż­na to bez­pie­czeń­stwo zapew­nić. Pre­le­gen­ci przed­sta­wia­li m.in inno­wa­cyj­ne meto­dy wyko­rzy­sta­nia zie­lo­nej ener­gii do likwi­da­cji ubó­stwa ener­ge­tycz­ne­go, pod­kre­śla­li rolę wpro­wa­dza­nia nowych tech­no­lo­gii na rynek ener­ge­tycz­ny oraz koniecz­ność roz­bu­do­wy infra­struk­tu­ry. Zwra­ca­no rów­nież uwa­gę na zna­cze­nie tzw. soli­dar­no­ści energetycznej.

W Por­tu­ga­lii spo­tka­łem się m.in. z Prze­wod­ni­czą­cym EPP i Posłem do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go, Man­fre­dem Webe­rem, Posłem do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go, Pau­lo Ran­ge­lem oraz Prof. Luísem Leite Ramo­semwice­prze­wod­ni­czą­cym frak­cji EPP/CD w ZPRE w latach 2018–2022. Dys­ku­to­wa­li­śmy m.in. o sytu­acji na Ukra­inie i wpły­wie woj­ny na całą Euro­pę oraz bie­żą­cych wyda­rze­niach zwią­za­nych z dzia­łal­no­ścią partii.